Zwroty i reklamacje

I. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny: World Design Distribution Polska Łukasz Kurant, ul. Kaziemierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, lub pocztą elektroniczną na adres poczty: sklep@perfumowelove.com).

3. Klient może w tym celu skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– adresat: World Design Distribution Polska Łukasz Kurant, ul. Kaziemierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, sklep@perfumowelove.com, dopisek: zwrot/reklamacja

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– adres konsumenta(-ów)

– podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– data

(*) niepotrzebne skreślić.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowania i odesłania). Sklep nie ponosi kosztu zwrotu rzeczy.

6. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie na adres: World Design Distribution Polska Łukasz Kurant, ul. Kaziemierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Czynność ta nie może nastąpić później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

II. Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: World Design Distribution Polska Łukasz Kurant, ul. Kaziemierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@perfumowelove.com.

W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.

Sprzedającym zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W składanej reklamacji zaleca się:

(1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz

(3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

III. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl