Regulamin

Regulamin sklepu internetowego perfumowelove.com

ważny od 17.02.2020

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Sprzedający - World Design Distribution Polska Łukasz Kurant, ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, e-mail: sklep@perfumowelove.com;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.perfumowelove.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego;

7. Towar – produkt bądź produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

12. Użytkownik - każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży, czy nie.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.perfumowelove.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu dostarczenia Towaru na potrzeby firmy kurierskiej Klient powinien również dysponować aktywnym numerem telefonu.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w sklepie internetowym w czasie składania zamówienia jeszcze przed jego zatwierdzeniem oraz na stronie głównej serwisu www.perfumowelove.com oraz sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”) w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i dobrowolne zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.perfumowelove.com.

Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów.

Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności opisaną w zakładce Polityka prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania Umowy.

Poprzez rejestrację Konta Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji Umowy, a w szczególności przekazanie ich Partnerom będącym wykonawcą usług integralnie związanych z realizacją umowy (np. przewoźnik, firma logistyczna, platformy płatnicze, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika ww. Partnerzy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Rejestrując Konto, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych na pocztę e-mail.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://www.perfumowelove.com.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

IV. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- płatnością w systemie PayU,

- płatnością w systemie Przelewy24.pl.

Opłata za zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności: następuje od razu przy wyborze płatności on-line, zaś w momencie doręczenia paczki przez wybranego przewoźnika przy wybranej metodzie płatności przy odbiorze.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

4. Oferty promocyjne nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.perfumowelove.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

9. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

11. Klient w ramach realizacji zamówienia wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

- dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,

- transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub Przelewy24.pl,

- płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 4 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał w przeszłości wysłanych zamówień.

13. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

VI. Realizacja Zamówień i Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej,

- Paczkomatów.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 10:30, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta najpóźniej w ciągu 2 Dni Roboczych z zastrzeżeniem pkt. 5.

4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub Przelewy24.pl, aby Zamówienie zostało przekazane do wysłania musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu PayU lub Przelewy24.pl ).

5. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 10:30, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu PayU lub Przelewy24.pl.

6. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient jest informowany przez Sprzedającego i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

8. Termin realizacji dostawy w zależności od wyboru pośrednika nie przekracza 2 dni roboczych pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu i poprawnie wypełnionych danych miejsca dostarczenia towaru przez Klienta.

9. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

10. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictem Poczty Polskiej oraz Paczkomatów wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego.

11. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.

12. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia.

13. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Pocztę Polską, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient proszony jest sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybszy zgłoszenie i kontakt ze Sprzedającym.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży Towarów przed dokonaniem zmian. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.